-A +A

За ОСОП

В изпълнение на управленските си принципи, Министърът на отбраната на Р. България отправи покана към всички професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на сигурността и отбраната, за заявяване на интерес за участие в цялостната програма и дейност на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП).

Какво се очаква от Обществения съвет по отбранителна политика?

  • Да обсъжда и дава мнения по проекти на нормативи актове на министъра на отбраната, Министерски съвет или Народното събрание, при определянето и провеждането на отбранителната политика, които не са предмет на обсъждане в други консултативни съвети, създадени със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или друг закон, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
  • Да изработва и предлага конкретни инициативи за развитие и прилагане на отбранителната политика.
  • Да съблюдава за прозрачност при изпълнение на предприетите от министъра на отбраната действия, както и обсъжда постигнатите резултати, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Да предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

Виж тук правила за устройството и дейността на ОСОП.