-A +A

Министърът на отбраната Ангел Найденов определи със заповед № OX - 426 функциите на заместник-министрите на отбраната, на постоянния секретар на отбраната и на началника на политическия кабинет

Заповед № ОХ - 426
1. Възлагам на заместник-министрите на отбраната функции по подпомагане на министъра на отбраната при определянето, провеждането и контрола върху изпълнението на политиката в министерството в ресора на дирекциите от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както следва:
1.1. На заместник-министъра на отбраната Иван Иванов:
1.1.1. Дирекция „Правно-нормативна дейност“;
1.1.2. Дирекция „Управление на човешките ресурси“;
1.1.3. Дирекция „Отбранителна политика“;
1.1.4. Дирекция „Инфраструктура на отбраната“;
1.1.5. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”
1.1.6. Централно военно окръжие;
1.1.7. Комендантство – МО;
1.1.8. Военномедицинска академия;
1.1.9. Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.
1.2. На заместник-министъра на отбраната Неджми Али:
1.2.1. Дирекция „Инвестиции в отбраната“;
1.2.2. Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ ;
1.2.3. Дирекция „Финанси“;
1.2.4. търговските дружества, в които министъра на отбраната упражнява правата на държавата;
1.2.5. Националната гвардейска част;
1.2.6. Института по отбрана.
2. Възлагам на заместник-министрите на отбраната участието във ведомствени и междуведомствени съвети, както следва:
2.1. На заместник-министъра на отбраната Иван Иванов:
2.1.1. Съвет за административната реформа;
2.1.2. Отраслов съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната - като негов председател;
2.1.3. Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
2.1.4. Междуведомствена работна група за разработване на национална програма за развитие на Република България 2020 г.
2.1.5. Национален съвет по наркотични вещества.
2.1.6. Междуведомствен съвет по участие на Р България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз;
2.1.7. Съвет по европейските въпроси;
2.1.8. Съвет по Европейска комуникация;
2.1.9. Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет;
2.1.10. Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
2.2. На заместник-министъра на отбраната Неджми Али:
2.2.1. Съвет по сигурността при Министерския съвет;
2.2.2. Съвет по въоръженията - като негов председател;
2.2.3. Програмен съвет - като негов председател;
2.2.4. Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет;
2.2.5. Съвет по условия на труд в Министерството на отбраната;
2.2.6. Междуведомствена работна група за координиране и контролиране на дейностите за присъединяването на Р България към Шенгенското пространство.
3. С разпореждане или заповед министърът на отбраната може да възлага на заместник-министрите и други правомощия или задачи по изпълнението на държавната политика в областта на отбраната, както и участие във ведомствени и междуведомствени съвети и други органи.
4. Възлагам на постоянния секретар на отбраната функции по подпомагане на министъра на отбраната по определянето, провеждането и контрола върху изпълнението на дейността на дирекция „Административно и информационно осигуряване“ в Министерството на отбраната.
5. Оправомощавам началника на политическия кабинет на министъра на отбраната Иван Жерков да подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл. 29-33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.
6. В изпълнение на възложените функции, заместник-министрите на отбраната, началника на политическия кабинет и постоянния секретар на отбраната изготвят доклади, отчети, анализи и проекти на решения на министъра на отбраната.
7. При изпълнение на функциите си заместник-министрите, началника на политическия кабинет и постоянния секретар на отбраната използват експертизата на администрацията на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, включително службите „Военна информация“ и „Военна полиция“, командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на силите, като имат право да изискват и получават информация, справки и други материали по тяхна преценка.
8. Ръководителите на административни звена в Министерството на отбраната и ръководителите на структури, пряко подчинени на министъра на отбраната докладват лично на съответния заместник-министър, началник на политическия кабинет и постоянен секретар на отбраната съобразно определените функции и правомощия по т.т. 1-5, документите по които се предвижда решение или подпис от министъра на отбраната.
9. Заместник-министрите на отбраната, началник на политическия кабинет и постоянен секретар на отбраната имат право на свободен достъп до всички щабове и формирования на въоръжените сили и могат да осъществяват контрол върху тяхната дейност в обхвата на функциите им.

18 юни 2013 г., София