-A +A

Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век

Осма тематична дискусия на ОСОП : "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България", 7 октомври 2013 г.

Събитието предизвика интерес не само сред членуващите организации в сектора на сигурност и отбрана, а и сред представители на други граждански организации, инициативи и движения. Интересът на участниците бе подкрепен с писмени становища под формата на конструктивни идеи и конкретни предложения за осъществяване на прегледа.Изказванията на членовете на съвета потвърдиха необходимостта от провеждането му , като подчертаха основното изискване, прегледът да обхване всички аспекти на сигурността, не само отбраната на страната.Министър Ангел Найденов посочи, че целта на Стратегическия преглед е да се анализира структурирането на системата за национална сигурност, начините за взаимоздействие между различните институции и ведомства, ефективността на функционирането и какви са практическите крайни резултати за националната сигурност и отбраната. Прегледът ще отнеме не по-малко от година , като членовете на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) ще бъдат запознавани с резултатите на всеки етап от провеждането му. Министър Найденов подчерта, че ще разчита на професионалната подготовка, познанията и опита на членовете на ОСОП за мнения и становища по решенията, които ще се приемат.Министърът на отбраната по подчерта: „Това е начин да постигнем висока степен на съгласие, прозрачност и откритост на нашите намерения, и на управленските решения, които се приемат“.

 

Седма тематична дискусия на ОСОП: „Въоръжените сили и сигурността на страната“, 18 юли 2013 г.

 В работата на съвета взе участие министърът на отбраната Ангел Найденов, който изнесе обстоен доклад по темата. От присъствалите представители на 24 организации на Съвета се изказаха: генерал-лейтенант (о.з.) Кирил Цветков, председател на Асоциацията на СВ на България, по темата „Необходимост от актуализиране на законовата база и плановете за развитие на ВС“; полковник (о.р.) Димитър Бузеков, от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“; Евгени Манев от Фондация "Български военновъздушни сили"; Илия Милушев и Величко Белников от Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО в Рим; Петър Велчев от Съюза на военноинвалиди и военно пострадалите, Петър Странчевски, от Асоциацията на възпитаниците на морско училище; Атанас Илев от Съюза на възпитаниците на военното на негово величество училище, школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство. От името на единадесет военнородолюбиви и патриотични организации председателят на Съюза на военноинвалидите кооперации в България Борис Николов, връчи на министъра на отбраната меморандум за съвместна работа и обединяване на усилията за провеждането на военнопатриотичното възпитание сред подрастващите.

Шеста тематична дискусия на ОСОП: „Прозрачност и медийна политика в отбраната – перспективи и нови предизвикателства“, 27 май 2013 г.

Тук можете да прочетете пълния текст на становища, представени от участниците в Съвета преди, по време на и след срещите.

Четвърта тематична дискусия на ОСОП: „Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българските въоръжени сили“, 23 май 2013 г.

Представители на над петнадесет неправителствени организации и граждански движения взеха участие в заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се проведе na 17 май 2013 г. Темата на дискусията беше фокусирана върху участието на българските въоръжени сили в мисии и операции и тяхното значение за изграждането и развитието на способности. Бяха обсъдени въпроси, свързани с участието в мисии след 2014 г., след изтегляне на по-голямата част от контингента от Афганистан и начините за съхраняване и запазване на натрупания боен опит предвид намаляващото оперативно темпо.

 Първа тематична дискусия на ОСОП: „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“, 16 април 2013 г.

Първата тематична дискусия в рамките на ОСОП със заглавие „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“ беше проведена на 16 април 2013 г.

В срещата участваха представители на неправителствени организации и граждански движения, които обсъдиха въпроси, свързани с преглед на стратегически документи в областта на сигурността и отбраната, както и актуалното състояние на сектора за отбрана, вкл.:

  • Необходими ли са промени в Стратегията за национална сигурност?
  • Преглед на актуалното състояние на Министерство на отбраната към момента
  • Постигна ли целите си Бялата книга за отбраната и въоръжените сили (2010 г.) и какви реформи следва да се предприемат след 2014 г.?
  • Какво виждате на хоризонт 2030 и каква според вас е проекцията на въоръжените сили?
  • Какъв е необходимият пакет способности на въоръжените сили към 2030 г. и ресурси за тяхното изграждане и развитие?