-A +A

Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век

Осма тематична дискусия на ОСОП : "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България", 7 октомври 2013 г.

Събитието предизвика интерес не само сред членуващите организации в сектора на сигурност и отбрана, а и сред представители на други граждански организации, инициативи и движения. Интересът на участниците бе подкрепен с писмени становища под формата на конструктивни идеи и конкретни предложения за осъществяване на прегледа.Изказванията на членовете на съвета потвърдиха необходимостта от провеждането му , като подчертаха основното изискване, прегледът да обхване всички аспекти на сигурността, не само отбраната на страната.Министър Ангел Найденов посочи, че целта на Стратегическия преглед е да се анализира структурирането на системата за национална сигурност, начините за взаимоздействие между различните институции и ведомства, ефективността на функционирането и какви са практическите крайни резултати за националната сигурност и отбраната. Прегледът ще отнеме не по-малко от година , като членовете на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) ще бъдат запознавани с резултатите на всеки етап от провеждането му. Министър Найденов подчерта, че ще разчита на професионалната подготовка, познанията и опита на членовете на ОСОП за мнения и становища по решенията, които ще се приемат.Министърът на отбраната по подчерта: „Това е начин да постигнем висока степен на съгласие, прозрачност и откритост на нашите намерения, и на управленските решения, които се приемат“.

 

Седма тематична дискусия на ОСОП: „Въоръжените сили и сигурността на страната“, 18 юли 2013 г.

 В работата на съвета взе участие министърът на отбраната Ангел Найденов, който изнесе обстоен доклад по темата. От присъствалите представители на 24 организации на Съвета се изказаха: генерал-лейтенант (о.з.) Кирил Цветков, председател на Асоциацията на СВ на България, по темата „Необходимост от актуализиране на законовата база и плановете за развитие на ВС“; полковник (о.р.) Димитър Бузеков, от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“; Евгени Манев от Фондация "Български военновъздушни сили"; Илия Милушев и Величко Белников от Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО в Рим; Петър Велчев от Съюза на военноинвалиди и военно пострадалите, Петър Странчевски, от Асоциацията на възпитаниците на морско училище; Атанас Илев от Съюза на възпитаниците на военното на негово величество училище, школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство. От името на единадесет военнородолюбиви и патриотични организации председателят на Съюза на военноинвалидите кооперации в България Борис Николов, връчи на министъра на отбраната меморандум за съвместна работа и обединяване на усилията за провеждането на военнопатриотичното възпитание сред подрастващите.

Шеста тематична дискусия на ОСОП: „Прозрачност и медийна политика в отбраната – перспективи и нови предизвикателства“, 27 май 2013 г.

Тук можете да прочетете пълния текст на становища, представени от участниците в Съвета преди, по време на и след срещите.

Четвърта тематична дискусия на ОСОП: „Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българските въоръжени сили“, 23 май 2013 г.

Представители на над петнадесет неправителствени организации и граждански движения взеха участие в заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се проведе na 17 май 2013 г. Темата на дискусията беше фокусирана върху участието на българските въоръжени сили в мисии и операции и тяхното значение за изграждането и развитието на способности. Бяха обсъдени въпроси, свързани с участието в мисии след 2014 г., след изтегляне на по-голямата част от контингента от Афганистан и начините за съхраняване и запазване на натрупания боен опит предвид намаляващото оперативно темпо.

 Първа тематична дискусия на ОСОП: „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“, 16 април 2013 г.

Първата тематична дискусия в рамките на ОСОП със заглавие „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“ беше проведена на 16 април 2013 г.

В срещата участваха представители на неправителствени организации и граждански движения, които обсъдиха въпроси, свързани с преглед на стратегически документи в областта на сигурността и отбраната, както и актуалното състояние на сектора за отбрана, вкл.:

  • Необходими ли са промени в Стратегията за национална сигурност?
  • Преглед на актуалното състояние на Министерство на отбраната към момента
  • Постигна ли целите си Бялата книга за отбраната и въоръжените сили (2010 г.) и какви реформи следва да се предприемат след 2014 г.?
  • Какво виждате на хоризонт 2030 и каква според вас е проекцията на въоръжените сили?
  • Какъв е необходимият пакет способности на въоръжените сили към 2030 г. и ресурси за тяхното изграждане и развитие?

Документи към темата

ОБОБЩАВАЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТГОВОРИ НА ЧАСТ ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
Изказване на Петър Странчевски, Асоциация на възпитаниците на морско училище
Изказване на Атанас Илев, председател на Съюза на възпитаниците на Военното на Негово Величество училище, Школата за запасни офицери и родолюбивото войнство
Изказване на ген. Евгени Манев, председател на Управителния съвет на Фондация “Български военновъздушни сили”
Изказване на Борис Николов, Съюз на военноинвалидните кооперации в България
ОБОБЩАВАЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТГОВОРИ НА ЧАСТ ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
Становище на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО Заседание на ОСОП на 18 юли 2013 г.
Изказване на Петър Велчев, председател на СВВП на заседанието на ОСОП от 18 юли 2013 г.
СТАНОВИЩЕ на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” за ОСОП при министъра на отбраната от 18 юли 2013 г.
Становище на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Асоциацията на Сухопътните войски на България, представено на 18 юли 2013 г.

Страници

Снимки и видео към темата