-A +A

Министърът на отбраната Ангел Найденов: Необходимо е да се проведе нов стратегически преглед на цялата система за сигурност и отбрана

Министърът на отбраната Ангел Найденов: "Необходимо е да се проведе нов стратегически преглед на цялата система за сигурност и отбрана"

„Oт своето основаване Съветът успешно се утвърждава като важен експертен консултативен формат, който допринася за консолидирането на обществената сигурност.

Динамиката на стратегическата среда за сигурност през последното десетилетие изисква от нас да оценим реалистично настъпилите промени в нея и да адаптираме системата за национална сигурност и отбрана, така че да отговорим адекватно на съвременните рискове и заплахи. Тези изменения в стратегическата среда, макар и не фундаментални и структуроопределящи, са достатъчно сериозни, за да бъдат взети предвид в процесите на планиране, изграждане и развитие на отбранителните способности. Тук не можем да не отчетем интензифицирането на терористичната заплаха и най-вече това, че и Р България стана обект на терористично нападение през 2012 г. (атентата на летище „Сарафово”). Процесите, отключени от „Арабската пролет” тепърва ще проявяват своите негативни последици, една от която е и кризата в Сирия и произтичащият бежански проблем. Освен това днес рисковете и заплахите се характеризират с все по-нарастваща трансграничност, което поставя на изпитание националните системи за сигурност. Не можем да не отбележим и сериозността на предизвикателствата пред енергийната сигурност и нарастващият деструктивен потенциал на кибератаките. В този контекст следва да вземем предвид също така и отражението на финансовата и икономическата криза върху националната икономика и оттам – негативният натиск върху бюджетите за сигурност и отбрана, което засяга пряко дейността на съответните институции.

Следвайки тази логика не можем да не стигнем до идеята, че, предвид параметрите на настоящата динамична и изпълнена с предизвикателства стратегическа среда, на национално ниво трябва да възприемем качествено нов подход на преглед на системата за национална сигурност. Именно това стои в основата на философията на предстоящия Стратегически преглед на сигурността и отбраната. За първи път у нас ние ще разгледаме целия сектор за сигурност, във всички негови аспекти, като ще обединим в един процес на преглед и отбраната, и вътрешната сигурност. Така отговаряме на утвърждаващата се глобална тенденция на постепенно размиване на границите, нарастващо взаимодействие и взаимно усилване между вътрешните и външните рискове и заплахи, между военни и невоенни предизвикателства. Новите рискове и заплахи, от своя страна, изискват от нас да възприемем нови подходи и инструменти за тяхното неутрализиране. Това прави нашата задача по-сложна, но също и интелектуално по-предизвикателна.“