-A +A

Съюз на офицерите от резерва “АТЛАНТИК”

За постигане на своите цели Съюзът oрганизира работни срещи, дискусии, лекции, семинари, международни срещи по проблеми, свързани с целите на Съюза; разработва, публикува и разпространява информационни, аналитични и други материали, свързани с целите на Съюза; участва активно и подпомага развитието на международното сътрудничество, свързано с целите на Съюза; сътрудничи си с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация. В своята дейност СОР "Атлантик" си сътрудничи с редица неправителствени организации в България.