-A +A

Сдружение “Българска обранителна индустрия" (СБОИ)

Сдружението “Българска отбранителна индустрия” е юридическо лице с нестопанска цел. Основано е през 2004 год. от 12 водещи в отрасъла предприятия и има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие. Сдружението си поставя за цел формирането на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика за процедури и доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие. Сдружението “Българска отбранителна индустрия” ще работи за развитието и укрепването на отрасъла за решаване на проблемите по сигурността и отбраната на страната.