-A +A

Сдружение „България на гражданите“

СБГ е неполитическа обществена организация с нестопанска цел, регистрирана в Софийски градски съд. То е създадено, за да осъществява дейност в обществената полза, надлежно регистрирано в Министерството на правосъдието, с цели, задачи и предмет на дейност, изрично описани и относими към всички сфери на обществената активност с акцент върху правата на гражданите и техните организации и обществен контрол върху поведението и дейността на публичните институции.