-A +A

Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе (РСОСЗР)

РСОСЗР е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението осъществява дейност в обществена полза за укрепване на националната сигурност, отбраната на страната и развитието на гражданското общество, военнородолюбивото възпитание на населението и младежта, подпомагане на социалната адаптация и личностната реализация на освободените от армията, МВР, НРС и НСО, защита правата и интересите на офицерите и сержантите от запаса и резерва, подпомагане на социално слаби и болни офицери и сержанти от запаса и резерва. Членството в съюза е доброволно.