-A +A

НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа"

Национален синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" е създаден с учредителен акт на 21.07.1991 г.
От тая дата до днес ние се развиваме и от малка група хора сега сме хиляди. Нашият синдикат се ръководи от Устав, който гласи, че НС "Отбрана" е доброволна обществена организация на граждани, полагащи наемен труд, безработни и пенсионери в областта на отбраната и държавното управление и разпростира дейността си на територията на цялата страна. Ние имаме за цел и предмет на дейност защитата на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на нашите членове и техните семейства. Борим се за по-добро заплащане на труда, за по-добри социални условия, за техническата безопасност и охрана на труда, а от там и за здравето на нашите членове. Стремим се да бъдем отговорни социални партньори като посредничим между работодателите и членовете ни, чрез преговори на отраслово и браншово равнище за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество. Едновременно с това упражняваме контрол и въздействие за спазване на трудовото и социалното законодателство, както и за опезпечаване на здравослови и безопасни условия на труд. НС "Отбрана" членува и в международни синдикални организации като PSI и EPSU.