-A +A

Катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС

Създадена е през 1990 г. към факултет „Икономика на инфраструктурата”. Усилията на катедрата са насочени към разработване на научноизследователски проекти, финансирани от държавния бюджет за научни изследвания, по поръчка на Министерство на отбраната и други заинтересовани институции, както и в сътрудничество с български и чужди организации. Катедрата е участвала в международен проект, финансиран от програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност“. Създаден е Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността като основно обслужващо звено към катедрата.