-A +A

Фондация ,,Национална и международна сигурност”

Фондация ,,Национална и международна сигурност”извършва научноизследователска дейност в сферата на националната и международната сигурност, разработва и подпомага издаването на научни трудове - монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии, чрез собствения си издателски център и поредиците „Библиотека „Сигурност" и „Сборник научни трудове".
Фондацията обединява в един научноизследователски екип преподаватели и изследователи от различни висши училища с експерти от практиката висши представители на системата за национална сигурност на България, участвали в разработването и реализирането на политиката за сигурност па нашата страна, ръководили Българската армия, български специални служби, службата за пожарна безопасност и защита на населението, съветници на отговорни представители па законодателната и изпълнителната власт, настоящи ръководители на неправителствени организации с интереси в сферата на сигурността.