-A +A

Асоциация на възпитаниците на морско училище

Сдружението се учредява и действа като юридическо лице с нестопанска цел с частна полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Представлява доброволна, неправителствена, неполитическа и самоуправляваща се организация на физически лица, завършили ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", а също така и юридически лица с предмет на дейност, свързана с морското стопанство. То е наследник на Съюза на възпитаниците на Машинното морско училище, създаден в град София на 27.07.1931 година.